© 2016 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan

Jeugdrecht

Onder het jeugdrecht valt het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Het jeugdrecht gaat over kinderen in de leeftijd tot 18 jaar ofwel over minderjarigen.

Het civiele jeugdrecht 

Het civiele jeugdrecht gaat over kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. 

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling (OTS) beperkt het ouderlijk gezag. Indien er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, kan de Raad voor de Kinderbescherming de Kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen. De ondertoezichtstelling is een  maatregel die ingrijpt in uw gezag. Een gezinsvoogd wordt aangesteld voor het  kind en neemt  samen met de ouders beslissingen over het kind. De gezinsvoogd kan ook aanwijzingen geven die moeten worden opgevolgd door de ouders. De ouders kunnen de aanwijzing aanvechten bij de rechter wanneer zij het hier niet mee eens zijn.

 

Uithuisplaatsing

De uithuisplaatsing gaat veel verder dan de ondertoezichtstelling. Een uithuisplaatsing kan alleen plaatsvinden met toestemming van de rechter en nadat de ouders hun mening hebben kunnen geven. In sommige gevallen zijn die zorgen dermate ernstig dat een  zitting  en rechtszaak niet meer kan worden afgewacht en uw kind met toestemming van de rechter direct uit huis geplaatst wordt. Ouders weten dan van tevoren niet dat het kind uit huis wordt geplaatst. Toetsing van de rechter vindt daarna binnen 2 weken  plaats. Het kind wordt dan bij bijvoorbeeld in een netwerkgezin of een crisisgezin geplaatst. Dit is een gezin uit uw eigen netwerk, zoals bijvoorbeeld bij de oma en opa van het kind of een oom en tante. In sommige gevallen zal geoordeeld moeten worden of het kind in een gesloten jeugdzorginstelling moet worden geplaatst. Dit mag alleen als het echt niet anders kan.

 

Minderjarigenstrafrecht

Als uw kind jonger dan 18 jaar is, dan heeft hij  dezelfde rechten als een volwassen verdachte. Ook minderjarige heeft dus het recht om een advocaat te spreken voordat hij door de politie wordt gehoord. Omdat het om kinderen gaat , is het nog belangrijker dat hun rechten en belangen in de gaten worden gehouden. Hij heeft dan ook het recht  dat iemand aanwezig is  bij het verhoor door de politie. Dat kan één van de ouders zijn of de advocaat. Dit is belangrijk omdat kinderen in zo’n situatie niet goed  in staat  kunnen zijn om voor hun belangen op te komen. Het van cruciaal belang dat de jeugdrecht advocaat er voor zorgt, dat de verklaring juist op papier komt en dat ook aandacht wordt gevestigd op voor uw kind positieve zaken. Zodra u weet dat uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, neem dan direct stappen ,wacht niet af. Benader direct een advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht.

 

Alleen advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd, worden opgeroepen om een minderjarige op het politiebureau te adviseren. Deze advocaat heeft ook de deskundigheid om de zaak te bepleiten voor de rechter of de officier van justitie. Behandeling van jeugdstrafzaken is dus specialistenwerk. Een advocaat jeugdrecht heeft niet alleen kennis van het strafrecht in het algemeen en het jeugdstrafrecht in het bijzonder, maar ook van de toepasselijke civielrechtelijke regelingen, zoals de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing.

Bijzonder Curator of kind behartiger

De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. 

Voor de benoeming van een bijzondere curator moet er sprake zijn van strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of diens voogd. Er dient sprake te zijn van een wezenlijk conflict over de verzorging en/of opvoeding van het kind en/of diens vermogen. Dit conflict moet zodanig van aard zijn dat de benoeming van een bijzondere curator noodzakelijk is. De rechter maakt hierbij een belangenafweging waarbij de belangen van het kind de primaire overweging vormen. 

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in (in geval van processuele bevoegdheid) en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken. Lukt het niet om problemen binnenshuis op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator minderjarige kinderen in een rechtszaak indien hij/zij hiertoe processueel bevoegd is.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Ouders voelen zich vaak machteloos tegenover instanties die beslissen over hun kinderen. Het is dan van belang dat zij zich gesteund weten door een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht. Ellis Zeeuw van der Laan is zo’n advocate. De belangen van het kind staan bij haar altijd voorop en zij heeft ervaring met strafzaken waarin minderjarigen zijn betrokken. Regelmatig staat zij minderjarigen bij als zij zijn aangehouden, een dagvaarding hebben ontvangen of op gesprek moeten komen bij de officier van justitie.

Advocatenkantoor Zeeuw van der laan is lid van:

Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten